Đào tạo

Công nghệ tài chính (Fintech) là một ngành đào tạo lai ghép giữa công nghệ và tài chính. Fintech là thuật ngữ mô tả sự đổi mới và hiệu quả nhờ công nghệ trong lĩnh vực tài chính. Các hoạt động Fintech hiện nay gắn liền với sự ra đời và ứng dụng của công nghệ chuỗi khối (blockchain), phân tích dữ liệu lớn, trực quan hóa dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI)… Những công cụ này đã và đang đóng vai trò là chất xúc tác tạo đổi mới đáng kể trong ngành dịch vụ tài chính.

Học viện DFAR mang lại cho học viên những trải nghiệm có khả năng thay đổi cuộc sống thông qua việc cung cấp những khóa học và công nghệ tân tiến trong lĩnh vực FinTech và Blockchain, nhằm chuẩn bị cho học viên những hành trang cần thiết cho những công việc liên quan đến Fintech. Thông qua chương trình đào tạo, sinh viên sẽ nghiên cứu các lý thuyết về tài chính và khám phá các công nghệ như blockchain, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo… có thể tạo đổi mới trong các hoạt động tài chính.

Học viện DFAR đã phối hợp chặt chẽ cùng các học giả tầm cỡ thế giới, cũng như các đối tác trong ngành và chính phủ của các quốc gia, để thúc đẩy công tác nghiên cứu học thuật và bồi dưỡng những nhân tài có kiến thức cả về học thuật lẫn công nghiệp trong lĩnh vực vô cùng mới này.

Trung tâm FinTech sẽ xem xét các đề xuất cho các hoạt động bao gồm, nhưng không giới hạn, hội thảo, hội nghị của các chuyên gia,  cơ hội khám phá nghề nghiệp thực tế tại doanh nghiệp và những trải nghiệm thực tế khác để giúp học viên thực hành thành thạo và vững chắc kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đang khát nhân sự ngành Fintech và Blockchain.