KHÓA HỌC NỀN TẢNG CƠ BẢN VỀ BLOCKCHAIN

Khóa học cung cấp cho người học những kiến thức căn bản về nền tảng Blockchain như Hợp đồng thông minh (Smart contract), Tiền mã hóa, Hệ sinh thái dựa trên hợp đồng thông minh với Blockchain và những kiến thức khác liên quan đến Blockchain.

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN TRÊN NỀN TẢNG BINANCE

Khóa học giúp học viên hiểu về Binance, nắm bắt rõ các công cụ, các bước triển khai ứng dụng trên Blockchain và đề xuất chủ đề ứng dụng Blockchain trong một số lĩnh vực quản lý hành chính công.

KHAI GIẢNG KHÓA CƠ BẢN VỀ BLOCKCHAIN MIỄN PHÍ

Khóa học cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về Ethereum Network, Smart Contract và DApp.